All Columnists

Date

Columnists

Column

  Mon , 10/08/2009 6:52

  Mohammed VI ขึ้นครองราชย์ต่อจาก Hassan II ผู้เป็นพ่อได้ครบ 10 ปี หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Tel Quel (ตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศส) และหนังสือพิมพ์ Nichane (ตีพิมพ์ในเนื้อความเดียวกัน แต่เป็นภาษาอาหรับ) ร่วมมือกับหนังสือพิมพ์ Le Monde ของฝรั่งเศส ถือโอกาสนี้จัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของชาวโมร็อกโกในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับ Mohammed VI และจะเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับต้นเดือนสิงหาคม

  Mon , 29/06/2009 6:27

  ในทศวรรษที่ 80 มีผู้เห็นกันว่าหลักนิติรัฐถูกแปรสภาพกลายเป็นวาทกรรมทางการเมือง วาทกรรม "นิติรัฐ" ถูกนำไปใช้กล่าวอ้างเพื่อเป็น "อำนาจ" ในการปกครอง จนเรียกได้ว่า หากมีรัฐใดประกาศตนว่าเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตย และต้องการสร้างความชอบธรรมในการปกครอง ตลอดจนต้องการให้นานาอารยประเทศยอมรับนับถือแล้ว ก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องประกาศตนเป็น "นิติรัฐ" กล่าวให้ถึงที่สุด หลักนิติรัฐ

  Thu , 11/06/2009 4:06

  อนุสนธิ จากบทความ "Europe"s l?se majest? laws and the freedom of expression" ของ Tjaco Van Den Hout เอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2552 (http://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/17035/europe-lese-majeste-laws-and-the-freedom-of-expression) ทำให้ผู้เขียนระลึกขึ้นได้ว่า เคยได้ยินชื่อคดี Colombani et autres c. France และค้นคว้าคดีนี้มาอยู่บ้าง เนื่องจากในปีการศึกษา 2003-2004 ผู้เขียนได้ศึกษาระดับ Master 2 สาขาวิชากฎหมายมหาชน และมีโอกาสเรียนวิชาสิทธิมนุษยชนซึ่งในชั้นเรียนมีการพูดถึงคดีนี้

  Mon , 20/04/2009 10:26

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยที่ 9/2549 ว่า การเลือกตั้ง 2 เมษายน 2549 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการกำหนดวันเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง การจัดคูหาเลือกตั้งที่ส่งผลให้ไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับ "เป็นการเลือกตั้งที่ทำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรม ไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 2 มาตรา 3 มาตรา 104 วรรคสาม และมาตรา 144 มาตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการเลือกตั้ง คือตั้งแต่การกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครรับเลือกตั้ง การลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียง การประกาศผลการเลือกตั้ง"
   

  Thu , 09/04/2009 3:41

   นับแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ใช้บังคับ คำว่า "นิติรัฐ" และ "นิติธรรม" เริ่มเป็นที่แพร่หลายในสังคมไทย หลักนิติรัฐหรือหลักนิติธรรมที่ดูเป็นนามธรรมปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 มาตรา 29 บัญญัติว่า "การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้

  Thu , 05/03/2009 2:57

  ภายหลังการโค่นล้มชาร์ลส์ที่ 10 โดยใช้เวลาเพียง 3 วัน ตั้งแต่ 27, 28, 29 กรกฎาคม 1830 แม้ชาร์ลส์ที่ 10 ถูกเนรเทศไป แต่กลุ่มการเมืองนิยมเจ้าสายปฏิรูปยืนยันให้มีกษัตริย์ต่อไป แต่ต้องการกษัตริย์ประนีประนอม ไม่เอนเอียงไปกับกลุ่ม Ultra-royaliste เพื่อปูทางปฏิรูปประชาธิปไตย จึงตัดสินใจเอาเจ้าสายราชวงศ์ออร์เลออง คือ หลุยส์ ฟิลิปป์ ขึ้นเป็นกษัตริย์ พร้อมกับออก Charte ลงวันที่ 14 สิงหาคม 1830 ใช้เป็นธรรมนูญการปกครองแทน โดยลดอำนาจของกษัตริย์ไม่ให้มีอำนาจในการเสนอกฎหมายและให้อำนาจอธิปไตยเป็นของชาติ เราเรียกยุคนี้ว่า "Monarchie de Juillet" เพราะเหตุการณ์ที่ประชาชนร่วมกันขับไล่ชาร์ลส์ที่ 10 เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม (Juillet) นั่นเอง

  Thu , 01/01/2009 12:17

  รัฐธรรมนูญมาตรา 13 กำหนดให้ประธานาธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งข้ารัฐการพลเรือนและข้ารัฐการทหาร และมีบางตำแหน่งที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี การแต่งตั้งบุคคลไปดำรงตำแหน่งจึงเป็นอำนาจโดยแท้ของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตามมีปัญหาว่าตำแหน่งบางตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบฝ่ายบริหาร หากให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งได้เองก็อาจเสียความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ในทางกลับกันจะให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายตุลาการมีอำนาจแต่งตั้งแทนเสียเอง ก็มีปัญหาอีกเช่นกัน เพราะตำแหน่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในปีกของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบัลลาดูร์ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อหาจุดสมดุลของปัญหาดังกล่าว

  Fri , 02/12/2005 20:47
  -๑.- มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขออะไร? มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นำโดยนางรสนา โตสิตระกูล ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ..
  Fri , 02/12/2005 11:05
  ประทัดที่ ลุงธิ จุดขึ้นนัดแรก ใครเลยจะคิดว่าอานุภาพแรงกว่านิวเคลียร์เสียอีก งานนี้น้าเหลี่ยมคงคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะมีมวลชนออกมาเป็นแนวร่วมกับลุงธิเยอะขนาดนี้ ลุงธิเดินหมากแรกด้วยรู้ว่าเล่นกับน้าเหลี่ยม..