All Columnists

Date

Columnists

  Mon , 29/11/2010 3:24

  การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่แทบทุกภาคของประเทศ ได้สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ข่าวที่ตามมาก็คือการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงิน สิ่งของจำเป็น หรือแม้แต่การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อไปร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในเวลาเช่นนี้ ผู้บริจาคมีต้นทุนธุรกรรมจากการหา (search cost) เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากผู้บริจาคย่อมทราบดีว่าผู้ประสบภัยมีความต้องการอะไร เช่น อาหาร เสื้อผ้า น้ำดื่ม ที่พักอาศัย เป็นต้น ดังนั้น โอกาสที่การช่วยเหลือจะสามารถเยียวยาหรือบรรเทาความทุกข์จึงเกิดขึ้นได้มาก แต่ก็อาจจะมีคำถามว่าอะไรคือเหตุที่ผู้คนมากมายสมัครใจที่จะให้ความช่วยเหลือบุคคลที่กำลังประสบความลำบาก
   

  Wed , 03/11/2010 3:06

  ทรัพยากรธรรมชาติถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศชาติที่มีประชาชนทุกคนในประเทศเป็นเจ้าของ ประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำมัน ก๊าซ และแร่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ มักจะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอาศัยอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และเหมืองแร่เป็นหลัก การผลิตและส่งออกสินค้าเหล่านี้นับว่าเป็นรายได้หลักของประเทศ

  Tue , 07/09/2010 2:47

  องค์การการค้าโลกที่มีประเทศสมาชิกจากทั่วโลก 153 ประเทศได้ดำเนินการการเจรจาทางการค้ารอบโดฮาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว (โดยเริ่มเจรจาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2544) แต่คงยังไม่มีใครรู้ว่าการเจรจาการค้ารอบโดฮานี้จะสิ้นสุดได้เมื่อใด และข้อตกลงที่ได้จากการเจรจาจะเป็นอย่างไร จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศกำลังพัฒนาตามที่ตั้งความหวังหรือไม่

  Wed , 11/08/2010 8:11

  ก๊าซหุงต้มหรือ LPG ที่ใช้กันทุกวันนี้ได้มาจาก 3 แหล่ง คือ โรงกลั่นน้ำมันซึ่งใช้น้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบ โรงแยกก๊าซซึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ และการนำเข้าในรูปของก๊าซโปรเพน และก๊าซบิวเทน ในปี 2552 ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใช้ในประเทศไทยมาจากโรงแยกก๊าซ (GSP) ประมาณครึ่งหนึ่งจากโรงกลั่นน้ำมันประมาณร้อยละ 34 และจากการนำเข้าร้อยละ 14

  Tue , 15/06/2010 8:49

  I มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มรายจ่ายของภาครัฐ ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว คาดว่าจะส่งผลให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจและกำลังซื้อของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น อย่างแน่นอน แต่ว่านโยบายการคลังนั้นมีองค์ประกอบสองด้าน คือด้านรายจ่าย และด้านรายรับ ...ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอทำหน้าที่วิเคราะห์การปฏิรูปการคลังด้านรายรับ โดยคาดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ (หรือรัฐบาลใหม่) จะผลักดันในช่วงปี 2553-2555 น่าจะได้แก่ ก) ภาษีทรัพย์สิน ข) ภาษีมรดก และ ค) ภาษีสิ่งแวดล้อม

  Mon , 17/05/2010 7:11

  ในโอกาสที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบรอบ 35 ปี ในเดือนเมษายน 2553 ที่ผ่านมา ผู้เขียนขอนำเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับล่าสุด ที่มีการจัดทำในเดือนพฤศจิกายน 2552 ซึ่งจะมีความสำคัญต่ออนาคตของตลาดทุนไทย โดยเฉพาะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   

  Wed , 21/04/2010 7:39

  กว่าบทความนี้จะถึงมือผู้อ่านคงเข้าช่วงบรรยากาศของสงกรานต์ในปีนี้ แม้ว่าในกรุงเทพฯอาจจะไม่คึกคักหรืออาจจะดูอึมครึมกันบ้างตามสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ขณะที่เขียนบทความนี้ยังไม่มีความแน่นอนในผลสรุปของการเจรจาของรัฐบาลกับผู้ชุมนุมว่าผลจะออกมาอย่างไร แต่ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังคงจะฉลองวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยกันอย่างครึกครื้นเหมือนทุก ๆ ปีที่ผ่านมาไม่มากก็น้อย แต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงคงไม่ใช่มากล่าวถึงการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์เท่านั้น แต่อยากจะถือโอกาสนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้หวนระลึกถึงความหมายของวันสงกรานต์ในอีกด้านหนึ่ง

  Mon , 22/03/2010 4:19

  มนุษย์มีความปรารถนาที่จะหยั่งรู้อนาคตมาเป็นเวลานานนับหลายพันปีแล้ว อย่างน้อยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อประมาณสามพันปีก่อนคริสตกาล ชาวกรีกและชาวอียิปต์ได้อาศัยการเคลื่อนที่ของดวงดาวมาใช้คาดคะเนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศและพืชผล และในสมัยพุทธกาล ชนชั้นวรรณะพราหมณ์ก็ได้อาศัยการวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายตำแหน่งของดวงดาวในท้องฟ้าเพื่อนำมาพยากรณ์อนาคต

  Wed , 27/01/2010 4:15

  แม้วันนี้เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงที่สุด นับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วก็ตาม แต่หลาย ๆ ฝ่ายยังคงกังวลว่า การฟื้นตัวจะยั่งยืนมากน้อยเพียงใด และเมื่อใดเป็นเวลาเหมาะสมที่ภาครัฐจะลดการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนที่ปัญหาหนี้สาธารณะจะเกิดขึ้น คำถามลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ผ่านมา บทเรียนจากตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกลับมีการพูดถึงกันไม่มากนัก ดังนั้น บทความนี้พยายามนำเสนอมุมมองในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นประเด็นให้วิพากษ์กันต่อไป และหาคำตอบที่ทำให้ประเทศได้ประโยชน์

  Mon , 28/12/2009 6:16

  กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงกันในและประมาณการว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) คิดเป็นมูลค่าประมาณสองล้านล้านบาท โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดกลางและเล็ก มีจำนวนกิจการที่จดทะเบียนในอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนราย

  Tue , 22/12/2009 7:09

  จากการคาดการณ์ขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2550 แสดงให้เห็นว่า แม้อัตราการตายของคนไทยมีการเพิ่มสูงขึ้นบ้าง แต่อัตราการเกิดที่ลดลงและการที่คนไทยมีอายุยืนขึ้น สัดส่วนของคนสูงอายุต่อประชากรทั้งหมดได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากร้อยละ 7.4 ในปี พ.ศ. 2533 เป็นร้อยละ 10.25 ในปี พ.ศ. 2548 และสูงถึงร้อยละ 12.55 ณ ไตรมาส 3 ในปี พ.ศ. 2551

  Mon , 30/11/2009 4:51

  วันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2553 นี้ จะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก (WTO) ครั้งที่ 7 ขึ้น ณ นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ การประชุมระดับรัฐมนตรีนี้เป็นองค์กรสูงสุดขององค์การการค้าโลก เพื่อเป็นเวทีการเจรจาและการตัดสินใจประเด็นสำคัญต่าง ๆ ตามความตกลง WTO แล้ว ประเทศสมาชิกจะจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีขึ้นทุก 2 ปี สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "องค์การการค้าโลก ระดับการค้าพหุภาคีนิยม และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน"

  Mon , 23/11/2009 3:17

  ท่านผู้ที่ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจคงจะได้ยินเรื่องของความสามารถในการแข่งขันอยู่เสมอ เช่น "IMD จัดอันดับขีดความสามารถของไทยปีนี้อยู่ในอันดับที่ 26" หรือ "WEF จัดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ในลำดับที่ 34 ตกลงมา 6 อันดับจากปีที่แล้ว" หรือ "อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกำลังสูญเสียความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศจีน" แต่หลายคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลุมเครือว่า แท้จริงแล้วความสามารถในการแข่งขันคืออะไร วัดจากอะไร มีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า นักเศรษฐศาสตร์กำลังพูดถึงอะไรเมื่อกล่าวถึงความสามารถในการแข่งขัน

  Mon , 21/09/2009 3:20

  ผมเชื่อว่าผู้อ่านคอลัมน์นี้ทุกท่าน ต้องเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสภาวะโลกร้อนกันอยู่บ่อยๆ จนถึงขั้นที่หลายท่านอาจตั้งคำถามว่า เรื่องนี้กำลังกลายเป็นเรื่องแฟชั่นมากเกินไปหรือเปล่า ขณะที่บางท่านก็อาจรู้สึกว่า โลกมันก็คงจะร้อนขึ้นจริง (เราทุกคนก็รู้สึกได้อยู่) แต่การจัดการปัญหานี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่และไกลตัวเกินกว่าที่ท่านจะเข้าไป เกี่ยวข้องได้ เพราะเป็นเรื่องของผลกระทบระยะยาวในอนาคต และถ้าจะมีการแก้ปัญหากัน ก็ควรจะเป็นเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งเป็นผู้ก่อปัญหาหลัก ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

  Tue , 08/09/2009 3:48

  "เศรษฐศาสตร์" เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและหายากโดยการเลือกทางเลือกหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่ไม่จำกัด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็เป็นปัญหาเดียวกับผู้บริหารในองค์กรธุรกิจที่ต้องตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่จำกัด เช่น เงินทุน ที่ดิน โรงงาน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต สมรรถภาพในการสร้างค่าสินค้าและบริการเพื่อดำเนินงานผลิต จำหน่ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้ซื้อในตลาด

  Mon , 10/08/2009 6:45

  หากสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ หรือนักท่องเที่ยวที่มากรุงเทพฯ ปัญหาจราจรจะเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่ทุกคนอยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา หากวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาจราจรในกรุงเทพฯจะพบว่า ปัญหานี้เกิดจากกรุงเทพฯมีพื้นผิวถนนไม่เพียงพอต่อปริมาณการใช้ยวดยานพาหนะ ที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี การวางผังถนนที่มีทางร่วมทางแยกจำนวนมากก็เป็นปัญหาโครงสร้างที่ทำให้รถติด ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้น

  Mon , 27/07/2009 7:30

  เมื่อพูดถึงการจัดเก็บภาษี โดยทั่วไปจะมีการจัดเก็บจาก 3 ฐานภาษีด้วยกัน ได้แก่ ฐานรายได้ ฐานการบริโภค และฐานทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินหรือที่เรียกกันว่า "ภาษีทรัพย์สิน" ในนานาอารยประเทศมีการจัดเก็บมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ประเทศไทยยังไม่มีการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินอย่างแท้จริง ในปัจจุบันภาษีที่มีความใกล้เคียงกับภาษีที่เก็บจากฐานทรัพย์สินมากที่สุดคือภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่
   

  Tue , 14/07/2009 6:03

  การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดการดำเนินกิจการรถไฟโดยครอบคลุมทั้งงานบริการเดินรถขนส่ง งานพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างขนส่งพื้นฐาน (ทางรถไฟ สถานี สัญญาณรถไฟ) รวมไปถึงบริหาร พัฒนา และจัดการทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ที่มีอยู่ ร.ฟ.ท.เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด และเป็นรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยพยายามหาหนทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง

  Mon , 29/06/2009 6:41

  อุปสงค์นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์และที่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ในทางปฏิบัติ ผู้ผลิตมักจะมีพยากรณ์อุปสงค์ในสินค้าของตนโดยมีพื้นฐานจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และนำผลที่ได้ไปใช้ ในการกำหนดปริมาณการผลิตสินค้า การพยากรณ์อุปสงค์ของสินค้ามีหลายวิธี ได้แก่ การทำแบบจำลองในการประมาณการอุปสงค์ การพยากรณ์จากอุปสงค์ของสินค้านั้นในอดีต หรือพยากรณ์จากการสอบถาม ความต้องการบริโภคในอนาคตของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

  Mon , 01/06/2009 0:25

  กลายเป็นประเด็นร้อนที่มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางขึ้นมาทันที ตั้งแต่เริ่มมีข่าวว่ารัฐบาลจะออกพระราชกำหนดการขยายเพดานจัดเก็บภาษีสรรพ สามิตน้ำมัน จนกระทั่งพระราชกำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2552 และสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดนี้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก คือเห็นชอบ 245 เสียง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีการขยายเพิ่มเพดานภาษีจากเดิม 5 บาทต่อลิตร เป็น 10 บาทต่อลิตรในปัจจุบัน

  Mon , 18/05/2009 5:01

  ในการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จีนเป็นทั้งประเทศคู่แข่งและคู่ค้าที่สำคัญของไทย ในด้านการเป็นคู่แข่ง จีนเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในสินค้าหลายรายการในตลาดส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญที่สุดอย่างสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น สินค้าเครื่องประดับแท้ (ไทยมีความสำคัญเป็นลำดับที่สามรองจากอินเดียและจีน) เครื่องประดับเงิน (ไทยมีความสำคัญเป็นลำดับที่สองรองจากจีน โดยจีนเพิ่งแย่งตำแหน่งผู้นำในตลาดเครื่องประดับเงินจากไทยไปในปี 2548)

  Tue , 05/05/2009 12:03

  เมื่อกล่าวถึงคำว่า "นิติเศรษฐศาสตร์" อาจสร้างความงุนงงได้ว่า เป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอะไรแน่ จะเป็นนิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือว่าจะเป็นวิชาที่คล้ายๆ กับนิติวิทยาศาสตร์หรือไม่ อันที่จริง "นิติเศรษฐศาสตร์" เป็นสหวิทยาการที่นำเอาสองศาสตร์ อันได้แก่นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยอธิบายและทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์ได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น...

  Mon , 20/04/2009 10:29

  ค่าธรรมเนียมคาร์บอน คือค่าธรรมเนียมหรือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ในอัตราที่แปรผันตามสัดส่วนคาร์บอนที่แฝงอยู่ในเชื้อเพลิงนั้นๆ เชื้อเพลิงใดมีสัดส่วนคาร์บอนแฝงอยู่สูงก็จะถูกเก็บค่าธรรมเนียมมากตามไปด้วย เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องรับผิดชอบต้นทุนภายนอกที่เกิดจากก็าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ตนปลดปล่อยออกมาตามชนิดและปริมาณของพลังงานที่ใช้ ก็จะมีการปรับตัวลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงตามต้นทุนที่สูงขึ้น และจำต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่ตนสร้างต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  Tue , 07/04/2009 6:52

  ปัญหามลพิษ (รวมทั้งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) อันเป็นผลมาจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งกิจกรรมด้านการผลิตและการบริโภคของบรรดามนุษย์บนโลกใบนี้นับวันจะทวีความรุนแรงและแพร่กระจายไปทั่ว ผลพวงจากมลพิษที่เกิดขึ้นได้สร้างความเสียหายทั้งแก่ผู้ก่อและต่อเพื่อนมนุษย์รอบข้างที่อาจไม่มีส่วนได้ด้วยเลย

  Mon , 30/03/2009 4:21

  ในช่วงครึ่งหลังของปี 2551 นักลงทุนทั่วโลกต่างพากันตื่นตระหนกกับข่าวที่กองทุนของสถาบันทางการเงินใหญ่ของโลกหลายแห่ง เช่น Caliber Global Investment แห่งสหราชอาณาจักร และ BNP Paribas แห่งฝรั่งเศส ได้ทยอยประกาศปิดตัวลง ส่วน Bear Sterns แห่งสหรัฐ ก็ต้องอาศัยเงิน hedged fund จำนวน 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ อัดฉีดเข้าช่วย

  Tue , 10/03/2009 5:19

  ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมาย "การฟื้นฟูและการลงทุนของอเมริกา 2009" เพื่อกระตุ้นหรือฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในภาวะหดตัวอันเนื่องจากวิกฤตการณ์หนี้คุณภาพต่ำ (subprime crisis) โดยใช้งบประมาณ 7.87 แสนล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบฯใช้จ่ายสำหรับโครงการต่างๆ ของรัฐบาลอันเป็นเรื่องดีสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แต่กลับมีมาตรการที่มีลักษณะกีดกันทางการค้า ซึ่งมีผลเสียต่อการค้าโลกแถมมาด้วย

Column